ROT Świętokrzyskie - Misja i cele
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misja i cele
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego działa w formule prawnej związku stowarzyszeń.

Misją ROT jest wspieranie rozwoju i promocja turystyki województwa świętokrzyskiego.

ROT skupia, jako członków - zarówno podmioty publiczne, jak prywatne, a także stowarzyszenia. Współdziała z organami administracji rządowej, władzami samorządowymi, branżą turystyczną, a także wszystkimi podmiotami działającymi na rzecz rozwoju turystyki.

Nasze cele statutowe i działalność wyraźnie wskazują, iż ROT jest podmiotem realizującym misję, która polega na podejmowaniu działań o charakterze ogólnospołecznym. ROT działa na rzecz i w interesie swoich członków.

Cele i sposoby działania

I.    Organizacja została powołana i działa w celu:
 1. rozwoju turystyki w Województwie Świętokrzyskim,
 2. integracji środowiska turystycznego Województwa poprzez współpracę sektora publicznego / samorządów terytorialnych / z sektorem gospodarki turystycznej oraz stowarzyszeniami działającymi w obszarze turystyki,
 3. promocji Województwa Świętokrzyskiego,
 4. doskonalenia kadr turystycznych, prowadzenia badań rynkowych, analiz i monitorowania ruchu turystycznego.
 5. Inicjowanie działań ukierunkowanych na zwiększenie świadomości ekologicznej, wspieranie inicjatyw ekologicznych i działań mających na celu zrównoważony rozwój turystyki,
 6. Wspieranie wszelkich inicjatyw, mających na celu rozwój gospodarczy społeczności regionu, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 7. Wspieranie działań zmierzających do wyrównania szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci i młodzieży,
 8. Tworzenie układów partnerskich na rzecz rozwoju regionalnego,
 9. Wspieranie rozwoju kultury i ochrony dóbr dziedzictwa kulturowego.
II.    Organizacja realizuje swoje cele poprzez:
 1. współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, podmiotami gospodarczymi działającymi w zakresie turystyki oraz stowarzyszeniami turystycznymi,
 2. tworzenie systemu regionalnej informacji turystycznej oraz współpracę z krajowym systemem informacji,
 3. działanie na rzecz podnoszenia jakości produktu turystycznego,
 4. inicjowanie i opiniowanie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,
 5. prowadzenie działalności wydawniczej, współpracę ze środkami masowego przekazu,
 6. organizację i udział w imprezach targowych oraz giełdach turystycznych,
 7. prowadzenie kursów i szkoleń branżowych,
 8. inne działania sprzyjające rozwojowi turystyki w Województwie Świętokrzyskim.