ROT Świętokrzyskie - OGŁOSZENIE O KONKURSIE na scenariusz filmu i spotu telewizyjnego promujących Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGŁOSZENIE O KONKURSIE na scenariusz filmu i spotu telewizyjnego promujących Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny
 
 
 

Kielce, dnia 10 listopada 2011 roku

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU KONKURSU


Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, działając jako Zamawiający w ramach konkursu na scenariusz filmu i spotu telewizyjnego promujących Świętokrzyski Szlak Archeo – Geologiczny, informuje o wynikach konkursu ustalonych przez Sąd konkursowy:


Informacja o złożonych pracach konkursowych oraz uzyskanych ocenach:


Imię i nazwisko/nazwa/firma autora pracy konkursowej                                      
adres miejsca zamieszkania/siedziby   
  łączna liczba przyznanych punktów

Kamerownia, Karolina Kopijkowska – Harczuk,
Os. Na Stoku 69/8, 25-437 Kielce         
384,50
Marcin Gula, Vintage Hills,
ul. Prusa 8/7, Skarżysko Kamienna  
370,00
PW BACAD, Janina Baka
Jaworze 27A, 26-050 Zagnańsk  
221,10
Nowa TV Kielce
ul. Paderewskiego 4/13, 25-017 Kielce
386,45Organizator informuje, że Sąd konkursowy za najlepszą uznał pracę konkursową złożoną przez:       
              
  Nowa TV Kielce, ul. Paderewskiego 4/13, 25-017 Kielce

Zamawiający informuje, że w oparciu o postanowienia regulaminu konkursu, oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych odrębnym pismem zaprosi uczestnika wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

                   

                                       
                               W imieniu Zamawiającego:WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

z dnia 18 października 2011r. 
 
dotyczące „Konkursu na scenariusz filmu i spotu promującego Świętokrzyski Szlak Archeo – Geologiczny”

Zamawiający zamieszcza poniżej zapytania dotyczące ogłoszonego konkursu, jakie wpłynęły do dnia 17 października 2011r., oraz wyjaśnienia dotyczące tych zapytań. 

1.    Uprzejmie proszę o informację, które wypełnione załączniki do regulaminu należy przesłać, by zostać dopuszczonym do udziału w konkursie?

Uczestnik konkursu obowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

•    Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie (wypełniony zał nr 3 do regulaminu);
•    Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w konkursie i braku podstaw do wykluczenia (wypełniony zał. nr 4 do regulaminu);
•    Wykaz zrealizowanych produkcji (wypełniony zał. nr 5 do regulaminu);

Poza tymi dokumentami uczestnik obowiązany jest złożyć dokumenty wskazane w § 6 ust. 9.3 regulaminu tj. dokumenty potwierdzające należytą realizację produkcji oraz dokumenty wskazane w § 6 ust. 10.2  
W przypadku podmiotów występujących wspólnie uczestnicy składają dokument wskazany w § 6 ust. 10.1 tj. pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej uczestników.  W imieniu Zamawiającego:   Małgorzata Wilk Grzywna

OGŁOSZENIE  O  KONKURSIE
na scenariusz filmu i spotu telewizyjnego
promujących Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny 


DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego

NIP: 9591541978
Nr KRS: 0000098045
Dokładny adres do korespondencji:
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
25 – 033 Kielce
ul. Ściegiennego 2/32

UWAGA: adres siedziby Zamawiającego jest inny niż adres do składania wniosków i prac konkursowych

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU KONKURSU

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie scenariusza filmu i spotu telewizyjnego promujących Świętokrzyski Szlak Archeo-Geologiczny, według założeń i wytycznych ustalonych w regulaminie Konkursu.

92111210-7   Produkcja filmów reklamowych
92.31.20.00-1    Usługi artystyczne
92312210-6   Usługi świadczone przez autorówWYMAGANIA JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ UCZESTNICY KONKURSU

1.    Uczestnikiem Konkursu może być
1) osoba fizyczna,
2) osoba prawna,
3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
4) podmioty wymienione w ust. 1 pkt 1)-3) występujące wspólnie.

2.    W Konkursie mogą wziąć udział Uczestnicy Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych, którzy:

-  nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
- złożą wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu wraz z oświadczeniami i dokumentami zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym Regulaminie,
- spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, oraz znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej.

3.    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku określonego w ust. 2 pkt 2) (wiedza i doświadczenie):

Uczestnik zrealizował należycie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem ogłoszenia Konkursu - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie  co najmniej 2 (dwie) produkcje materiałów programowych przeznaczonych do emisji w telewizji, odpowiadający rodzajem i wartością projektowi stanowiącemu przedmiot niniejszego konkursu, tj. wykonał według indywidualnego, uprzednio złożonego i zaakceptowanego scenariusza materiały programowe (film lub spot reklamowy) o łącznej wartości minimum 50.000,00 PLN brutto;

4.    Uczestnik obowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania wniosków spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.

5.    Uczestnik, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy.

6.    Uczestnik, który nie wykaże braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

7.    W Konkursie nie mogą uczestniczyć:
1) osoby biorące udział w opracowaniu Regulaminu Konkursu,
2) osoby biorące udział w organizowaniu Konkursu, w tym Sędziowie Sądu
Konkursowego oraz Sekretarz Konkursu.

8.    Podmioty zainteresowane udziałem w Konkursie zobowiązane są w określonym terminie złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie i potwierdzić w nim  spełnienie stawianych im wymagań w Konkursie.

9.    W celu potwierdzenia spełniania wymagań, jakie muszą spełniać Uczestnicy Konkursu
wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w Konkursie składają:
1) oświadczenie ubiegającego się o uczestnictwo w Konkursie (załącznik do Regulaminu), potwierdzające spełnienie warunków udziału w konkursie oraz brak podstaw do wykluczenia. W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie to składa każdy Uczestnik;
2) wykaz produkcji zrealizowanych na podstawie indywidualnego scenariusza, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat z podaniem ich nazwy, tematyki, terminu realizacji, wartości, i partnerów  - załącznik do Regulaminu
3) dokumenty  potwierdzające należytą realizację produkcji w formie rekomendacji, publikacji, protokołów odbioru, referencji lub innych dokumentów.


KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

Sąd konkursowy dokona oceny prac konkursowych zgodnie z następującymi kryteriami, przyznając punkty w każdym kryterium oceny:

a)    Zaproponowane koszty produkcji filmu i spotu – 40% .
b)    walory artystyczne, estetyczne i wizualne zaproponowanych scenariuszy  - 50%
c)    zgodność z ideą projektu - 10 %

OKREŚLENIE SPOSOBU UZYSKANIA REGULAMINU KONKURSU


Regulamin konkursu można uzyskać na stronie internetowej Zamawiającego: www.rot.swietokrzyskie.travel oraz pod adresem:

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego (budynek Marmurów Kieleckich)
ul. Ściegiennego 5;  25-033 Kielce

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie wraz z oświadczeniami i dokumentami określonymi w niniejszym Regulaminie  należy złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty, bądź firmy kurierskiej w siedzibie Zamawiającego do dnia 21 października 2011 r. do godziny 15.30.

Adres składania wniosków:
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego (budynek Marmurów Kieleckich)
ul. Ściegiennego 5
25-033 Kielce
z dopiskiem „Konkurs na projekt spotów Archeo-Geo”


TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH

Prace konkursowe powinny być złożone przez uczestników dopuszczonych do udziału w konkursie w terminie podanym w zaproszeniu. Termin ten zostanie wyznaczony nie dalej niż do dnia  04 listopada 2011 roku  do godz. 14,00
Prace konkursowe powinny zostać złożone na adres:
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego (budynek Marmurów Kieleckich)
ul. Ściegiennego 5
25-033 Kielce
z dopiskiem „Konkurs na projekt spotów Archeo-Geo”


RODZAJ I WYSOKOŚĆ NAGRÓD

Nagrodą w konkursie będzie zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie i produkcję spotów i filmu według scenariuszy zgłoszonych do konkursu.  Maksymalna wartość zamówienia udzielonego w wyniku konkursu - 55.000 zł brutto.


Ogłoszenie o konkursie zamieszczono w Portalu Zamówień Publicznych w dniu 13 października 2011 pod numerem 334400-2011W imieniu Zamawiającego: Małgorzata Wilk Grzywna – Dyrektor Biura ROTWŚ

Zawiadomienie o zmianie w regulaminu konkursu


Regulamin konkursu na produkcję spotu telewizyjnego promujących Świętokrzyski Szlak Archeo - Geologiczny


Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu [spoty archeo-geo] - wytyczne do przygotowania prac konkursowych

Załącznik nr 2 do regulaminu [spoty archeo-geo] - formularz identyfikacji uczestnika

Załącznik nr 3 do regulaminu konkursu [spoty archeo-geo] - wniosek o dopuszczenie do udziału

Załącznik nr 4 do regulaminu konkursu [spoty archeo-geo] - oświadczenie uczestnika

Załącznik nr 5 do regulaminu konkursu [spot archeo-geo] - wykaz realizacji


Załącznik nr 6 do regulaminu konkursu [spoty archeo-geo] - istotne postanowienia umowy

PROJEKT: ŚWIĘTOKRZYSKI SZLAK ARCHEO - GEOLOGICZNY