ROT Świętokrzyskie - Postępowanie na świadczenie usług noclegowych wraz z usługami towarzyszącymi w ramach spotkania konsultacyjnego projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja, na terenie województwa lubelskiego 2
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postępowanie na świadczenie usług noclegowych wraz z usługami towarzyszącymi w ramach spotkania konsultacyjnego projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja, na terenie województwa lubelskiego 2
Kielce, dn. 3 kwietnia 2013 roku.OGŁOSZENIE
O POSTĘPOWANIU Z ZACHOWANIEM KONKURENCJI
PK/11/2013/R


Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa świętokrzyskiego zaprasza do składania ofert w otwartym postępowaniu z zachowaniem konkurencji o udzielenie zamówienia na świadczenie usług noclegowych wraz usługami towarzyszącymi w ramach spotkania konsultacyjnego projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”, na terenie województwa lubelskiego.

1. Zamawiający:
REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Ul. ŚCIEGIENNEGO 2/32
25 – 033 KIELCE
tel./fax. 041 361 80 57 wew. 24
E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia:
g.szczesny@swietokrzyskie.travel

2. Adres strony internetowej Zamawiającego, na której będzie zamieszczona dokumentacja postępowania i informacje o wynikach postępowania:
www.rot.swietokrzyskie.travel

3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem postępowania jest zamówienie na świadczenie usług noclegowych wraz usługami towarzyszącymi w ramach spotkania konsultacyjnego projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”, na terenie województwa lubelskiego według parametrów wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

4. Wymagany termin realizacji zamówienia:
16-17 kwietnia 2013 r.

5. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty w sekretariacie zamawiającego pod adresem:
REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO,
Ul. ŚCIEGIENNEGO 2/32; 25 – 033 KIELCE, do dnia 9 kwietnia 2013 roku godz. 9.00.
Przez termin składania ofert rozumie się termin otrzymania oferty nie zaś jej wysłania.

6. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte 9 kwietnia 2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego

7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający, będzie kierował  się niżej podanym kryterium i jego wagą:
a)    Nazwa kryterium: Cena – waga 70 %.
70pkt – najniższa cena
Ilość punktów = (Najniższa cena/cena badanej oferty) * 70pkt
b)    Nazwa kryterium – standard hotelu
Trzy gwiazdki – 5pkt
Cztery gwiazdki – 10pkt
Pięć gwiazdek – 15 pkt
c)    Nazwa kryterium – udogodnienia
klimatyzacja w pokojach – 5pkt
klimatyzacja w sali restauracyjnej – 5pkt
d)    Nazwa kryterium – atrakcje dodatkowe wliczone w cenę noclegu:
basen, sauna, jacuzzi – 5pkt

8. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

9. Informacja o podstawie prawnej postępowania
Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

10. Informacja o dodatkowych uprawnieniach Zamawiającego
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty najkorzystniejszej.


W imieniu Zamawiającego:

Kierownik Projektu
Grzegorz Szczęsny

Do pobrania:
- SIWZ
- załączniki do SIWZ

Kielce, dn. 4 kwietnia 2013 r.

Zamawiający informuję, iż w dniu 4 kwietnia 2013 r. dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia w sposób niżej określony.

Informacja o modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia po modyfikacji

Kielce, dn. 15  kwietnia 2013 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia i wyborze oferty najkorzystniejszej