ROT Świętokrzyskie - Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalisty do spraw obsługi administracyjno-biurowych w projekcie Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Specjalisty do spraw obsługi administracyjno-biurowych w projekcie Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja
Kielce, dn. 10.04.2013 r.

REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ogłasza nabór na stanowisko

Specjalista do spraw obsługi administracyjno-biurowej

w projekcie „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”

Zakres obowiązków:
- koordynacja prac Biura Projektu, w tym zapewnienie bieżących kontaktów telefonicznych,
- obsługa korespondencji wychodzącej i przychodzącej (poczta tradycyjna i elektroniczna),
- aktualizacja serwisu internetowego w części funkcjonalnej Projektu,
- pełnienie funkcji Sekretarza Komisji Przetargowej zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych Projektu,
- monitorowanie we współpracy z Kierownikiem Projektu, postępu w realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego,
- przygotowywanie w porozumieniu z pozostałymi pracownikami, raportów, sprawozdań oraz innych dokumentów związanych z realizacją Projektu,
- przygotowanie i obsługa spotkań, narad koordynacyjnych oraz posiedzeń Komisji Przetargowych związanych z realizacją Projektu,
- przygotowanie dokumentacji z realizacji rzeczowej projektu na potrzeby kontroli przeprowadzanych przez instytucje nadzorujące,
- sprawna i terminowa konsultacja działań merytorycznych w projekcie z Instytucjami Pośredniczącą i Zarządzającą Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, oraz przedstawicielami województw lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego i warmińsko-mazurskiego,
- archiwizacja dokumentacji związanej z realizacją Projektu,
- wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika Projektu, niezbędnych z punktu widzenia realizacji projektu, nieprzewidzianych zakresem czynności.

Wymagania konieczne wobec kandydatów:

- Wykształcenie minimum średnie (potwierdzone świadectwem dojrzałości),
- Minimum roczne doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze,
- Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (MS Office: Outlook, Word, Excel),
- Kreatywność, duża odporność na stres, otwartość na zmiany,
- Nastawienie prospołeczne, rozwinięte zdolności interpersonalne i umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i samodzielność w działaniu, umiejętność strategicznego myślenia i działania, zdolność analizowania sytuacji, dostrzegania relacji, porównywania danych i wyciągania wniosków, efektywnego organizowania pracy własnej, otwartość na zmiany, sumienność
i terminowość wykonywania zadań.

Wymagania pożądane wobec kandydata:

- wykształcenie o kierunku turystyka i rekreacja lub rozpoczęte studia w tym zakresie,
- doświadczenie w pracy w branży turystycznej,  
- znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
- ukierunkowanie na sukces.

Oferujemy:
- Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- Wymiar czasu pracy - pełny etat,
- Możliwość rozwoju zawodowego w branży turystycznej.

Miejsce pracy – Kielce

Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów:
1. CV zawierające aktualne zdjęcie kandydata wraz z listem motywacyjnym,
2. Dokumenty poświadczające wykształcenie oraz inne przydatne umiejętności w tym ukończone kursy i szkolenia – kopie poświadczone za zgodność z oryginałem,
3. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Dopuszcza się składanie ofert tylko w formie pisemnej, pocztą lub osobiście pod adresem:
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
ul. Ściegiennego 2, 25-033 Kielce
do dnia 22.04.2013 do godz. 16.00.

Oferta powinna zostać opakowana w zaklejoną kopertę, tak aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia oferty, z dopiskiem o treści „Oferta pracy na stanowisko – Specjalista do spraw obsługi administracyjno-biurowej.
W przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem poczty, koperta może zawierać wskazanie imienia
i nazwiska oferenta oraz adres zwrotny. Za termin wpłynięcia oferty uznaje się datę wpływu do Biura Zarządu ROT.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona w dwóch etapach:
1.    Ocena spełnienia przez kandydatów wymogów formalnych
2.    Rozmowa kwalifikacyjna a z kandydatami

Celem rozmowy kwalifikacyjne będzie weryfikacja posiadanych kompetencji w szczególności umiejętności określonych jako pożądane dla przedmiotowego stanowiska pracy.

Kandydatury osób, które nie złożyły wszystkich wymaganych dokumentów lub informacje zawarte
w dokumentach nie potwierdzają wymagań zawartych w konkursie zostaną odrzucone.
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.
Z kandydatami, którzy zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną.
ROTWŚ zastrzega sobie prawo do zamknięcia do rekrutacji bez wyboru konkretnego kandydata.

Uwaga!
Rozmowy kwalifikacyjne planowane są w dniach 22-26 kwietnia. Przybliżony termin rozpoczęcia pracy – 1 maja 2013 r.


Kontakt:

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego

(Wojewódzki Dom Kultury)
ul. Ściegiennego 2
25-033 Kielce
tel. 41 361 80 57
www.rot.swietokrzyskie.travel

Osoba do kontaktu: Grzegorz Szczęsny


Załączniki:
- ogłoszenie wraz z oświadczeniem o niekaralności za przestępstwo umyślne oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych