ROT Świętokrzyskie - O PROJEKCIE
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O PROJEKCIEInformujemy,

iż zakończyliśmy realizację projektu współpracy ponadnarodowej pt:


„Międzynarodowe doświadczenie kluczem do sukcesu
w branży turystycznej regionu świętokrzyskiego”


Okres realizacji: 1.09.2013 – 30.06.2015
Źródło dofinansowania: POKL, Działanie 9.2  Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego


Projekt realizowany był od dnia 1 września 2013 r.  do 30 czerwca 2015 r.  w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Kielcach. Był to projekt edukacyjny współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu było zdobycie przez 200-stu uczniów (170 kobiet i 30 mężczyzn), ZSE kompetencji i umiejętności praktycznych niezbędnych do funkcjonowania na zintegrowanym rynku europejskim. Zapewnił on poprawę warunków kształcenia, poszerzenie oferty edukacyjnej                  o szkolenia zawodowe i zapewnił młodzieży możliwość odbycia płatnych staży u pracodawców z terenu woj. świętokrzyskiego, a pracodawcom dał możliwość wpływu na realizację procesu kształcenia przyszłych pracowników.
Uczniowie odbyli praktyczne szkolenia i uzyskali certyfikaty w j. polskim i angielskim. Zdobywanie dodatkowych kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem jest cenione przez Pracodawców i świadczy o zaangażowaniu ucznia w podnoszenie swoich kwalifikacji.
W ramach projektu przeprowadzona zistała również adaptacja pomieszczeń na bibliotekę szkolną, adaptacja pomieszczeń na czytelnię szkolną, adaptacja pomieszczeń na potrzeby Europejskiego Centrum Informacji, adaptacja pomieszczeń na pracownię komputerową, adaptacja pomieszczeń na symulacyjną jednostkę mieszkalną.

W ramach projektu zrealizowane zostały poniższe zadania:

Zadanie 1
Nowoczesna rachunkowość w hotelarstwie – 5 grup szkoleniowych po 10 osób

Uczestnicy zdobyli praktyczne umiejętności w zakresie:
Podatki w hotelarstwie w UE (20 godzin)– uczniowie zapoznali się z obowiązującymi przepisami podatkowymi w Unii Europejskiej z uwzględnieniem Wielkiej Brytanii jako najczęstszej destylacji migracyjnej.
Rachunkowość komputerowa w hotelarstwie (30 godzin)–uczniowie zapoznali się z zasadami rachunkowości w Polsce i Wielkiej Brytanii.
Ubezpieczenie społeczne w UE (30 godzin)–uczniowie dowiedzieli się, jak rozliczać i naliczać ubezpieczenia społeczne w krajach Unii Europejskiej
Obsługa klienta z savoir-vivre (20 godzin)– uczniowie nauczyli się profesjonalnej obsługi klienta i autoprezentacji

Zadanie 2
Pilotaż i przewodnictwo oraz kultura brytyjska – 5 grup szkoleniowych po 10 osób


Poznanie kultury brytyjskiej (50 godzin)–  uczniowie zapoznali się z kulturą i zwyczajami Wielkiej Brytanii,   mieli możliwość pogłębić znajomość j. angielskiego ponieważ zajęcia były częściowo prowadzone w j. angielskim.
Krajoznawstwo Wlk. Brytanii (40 godzin)– uczniowie zapoznali się z geografią wysp brytyjskich oraz atrakcjami turystycznymi kraju.
Organizacja turystyki(20 godzin)– uczniowie dowiedzieli się, jak zorganizowana jest działalność turystyczna oraz poznali najważniejsze pojęcia z zakresu turystyki.
Pilotaż i przewodnictwo (40 godzin)–  uczniowie zapoznali się z zasadami prowadzenia wycieczek, z przepisami dotyczącymi przewodnictwa i pilotażu.

Zadanie 3
Doradztwo zawodowe– wszyscy uczestnicy Projektu wzięli udział w doradztwie zawodowym w wymiarze 6 h/osoba. Każdy uczeń był zobligowany do uczestnictwa w indywidualnych spotkaniach z doradcą w momencie ukończenia min. 50% zajęć w toku przewidzianym dla konkretnego uczestnika, co poszerzyło jego horyzonty zawodowe i pozwoliło na dokładniejsze określenie ścieżki kariery zawodowej.

Zadanie 4
Współczesne hotelarstwo – 7 grup szkoleniowych po 10 osób


Kelner-barista (30 godzin)–uczniowie zapoznali się ze specyfiką pracy w gastronomii hotelowej z uwzględnieniem pracy kelnera i baristy w hotelu.
ICT w hotelarstwie (30 godzin)– uczniowie poznali obsługę sprzętu biurowego oraz zastosowanie nowoczesnych technik multimedialnych w hotelarstwie.
Służba pięter (20 godzin)– uczniowie nauczyli się obsługi gościa w pokoju hotelowym oraz porządkowania jednostki mieszkalnej w hotelu.
Techniki sprzedaży w hotelarstwie (20 godzin)– uczniowie poznali techniki zwiększenia sprzedaży w hotelach oraz nauczyli się autoprezentacji i prezentacji produktu wykorzystując techniki multimedialne do oceny własnej pracy poprzez rejestrowanie scenek sytuacyjnych i ich analizę.

Zadanie 5
Gastronomia w praktyce - 7 grup szkoleniowych po 10 osób


Barman (30 godzin)– uczniowie zapoznali się ze specyfiką pracy barmana, zasadami miksologii oraz nauczyli się przygotowywania napojów mieszanych bezalkoholowych.
ICT w gastronomi (30 godzin)– uczniowie poznali obsługę sprzętu biurowego oraz zastosowanie nowoczesnych technik multimedialnych w gastronomii.
Kelner (20 godzin)– uczniowie nauczyli się obsługi gościa w restauracji, nakrywania do stołu oraz poznali najnowocześniejsze trendy w obsłudze gości.
Techniki sprzedaży w gastronomii (20 godzin)– uczniowie poznali techniki zwiększenia sprzedaży w gastronomii  oraz nauczyli się autoprezentacji i prezentacji produktu wykorzystując techniki multimedialne do oceny własnej pracy poprzez rejestrowanie scenek sytuacyjnych i ich analizę.

Zadanie 6
Europejskie Centrum Informacji
– powstało Centrum, w skład którego weszła biblioteka, czytelnia, sala multimedialna. Będzie ono udostępnione dla wszystkich uczniów szkoły, a uczestnicy projektu odbyli obowiązkowe szkolenie z wykorzystania zasobów w nauce oraz pozyskiwania informacji dotyczących rynku pracy.
Doposażenie szkoły – dopasowano wyposażenia do podstawy programowej. Powstała m.in. Jednostka mieszkalna – pokój hotelowy (wymóg formalny wymaga, aby taka pracownia znajdowała się w szkole kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa.
Doposażony w sprzęt został gabinet doradców zawodowych.
Środki na doposażenie szkoła może pozyskać tylko z UE – skorzystają kolejne pokolenia uczniów.

Zadanie 7
Doświadczenie zawodowe przez staże – 40 uczniów odbyło płatne staże w firmach  mających siedzibę na terenie woj. świętokrzyskiego (hotele, restauracje, obiekty turystyczne), wynagrodzenie otrzymał też pracownik firmy który był opiekunem stażysty (150 godzin stażu/osoba).
Warsztaty i szkolenia w Wielkiej Brytanii - odbyła się wizyta studyjna grupy najlepszych uczniów w Bournemouth - największym ośrodku obsługi ruchu turystycznego w GB. Uczniowie  mieszkali u rodzin brytyjskich, co pozwoliło na bliższe poznanie kultury i języka. Poznali zasady funkcjonowania hoteli, gastronomii i instytucji turystycznych, m.in. odwiedzili prężnie działające Centrum Informacji Turystycznej, Jobcenter, hotelu.  Wzięli udział w szkoleniu poszukiwania pracy na rynku brytyjskim oraz w warsztatach z podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie turystyki i hotelarstwa. Uczniowie odbyli wizyty u Pracodawców. Promocja regionu świętokrzyskiego poprzez realizację zajęć turystyczno-krajoznawczych w Wielkiej Brytanii.

Zadanie 8

E - learning

W ramach projektu powstała platforma e-learningowa wraz z materiałami szkoleniowymi z zakresu prowadzonych zajęć. Platforma zawiera moduły umożliwiające dodawanie kursów, materiałów dydaktycznych, lekcji, przeprowadzanie sprawdzianów, testów. Materiały na platformie są tematycznie związane z prowadzonymi w ramach projektu szkoleniami oraz programem nauczania w zawodzie technik hotelarstwa, ekonomista, technik obsługi turystycznej. Po zakończeniu projektu z platformy mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły: www.platforma-ekonomik.pl


Zadanie 9
Współpraca ponadnarodowa

•    5-dniowy pobyt studyjno-przygotowawczy w GB dla Zespołu Zarządzającego i Rady Merytorycznej w październiku 2013
•    14- dniowa wizyta studyjna dla grupy 14 uczniów, uczestników projektu u partnera brytyjskiego na przełomie czerwca i lipca 2014, podczas której wezmą oni udział w szkoleniach i warsztatach
•    Konferencja naukowa na zakończenie projektu dotycząca rynku pracy  Wielkiej Brytanii i Polski z uwzględnieniem regionu świętokrzyskiego i hrabstwa Dorset, podczas której wskazane zostały rozwiązania w zakresie kształcenia kadr turystycznych. Dotyczyła też poszukiwania pracy i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie turystyki i hotelarstwa. Po konferencji wydana została recenzowana publikacja w j. polskim i j. angielskim i nadany ISBN.