ROT Świętokrzyskie - O projekcie
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O projekcie
Celem realizacji projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” jest przygotowanie i uruchomienie spójnej trasy rowerowej w pięciu województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim. Ponadregionalna trasa to nowatorskie przedsięwzięcie w skali kraju.

Projekt obejmuje modernizację już istniejących tras rowerowych i budowę nowych. Wykorzystane zostaną także istniejące drogi o niewielkim natężeniu ruchu.  Powstaną sieci miejsc postojowych a cały szlak zostanie odpowiednio oznakowany.

Rozpoczęcie prac budowlanych na poszczególnych odcinkach trasy rowerowej będzie możliwe po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji technicznej i uzyskaniu wszelkich pozwoleń. Budowa trasy rozpocznie się więc prawdopodobnie w drugiej połowie 2014 r. Trasa nie będzie powstawać w jednym momencie, z niektórych odcinków będziemy mogli skorzystać już pod koniec przyszłego roku. Całą trasą pojedziemy w roku 2015. Docelowa długość trasy ma wynosić 1 981,995 km.

„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” to d facto pięć projektów regionalnych, które utworzą spójną trasę rowerową biegnącą przez pięć województw: lubelskie (ok. 350 km), podkarpackie (ok. 430 km), podlaskie (ok. 590 km), świętokrzyskie (ok. 190 km) i warmińsko-mazurskie (ok. 420 km).

Będzie ona przeprowadzona przez atrakcyjne obszary, m.in. miejsca cenne przyrodniczo, zabytki, ważne węzły komunikacyjne, przesiadkowe. W projekcie zaplanowano modernizację już istniejących tras rowerowych, budowę nowych, wykorzystanie istniejących dróg o niewielkim natężeniu ruchu, utworzenie sieci miejsc postojowych i odpowiednie oznakowanie całego szlaku.

Celem realizacji komponentu promocyjnego jest wykreowanie markowego produktu turystycznego Trasy Rowerowej Polski Wschodniej oraz stworzenie wizerunku makroregionu (województw) Polski Wschodniej, jako miejsca atrakcyjnego dla turystów zainteresowanych wypoczynkiem aktywnym, zwłaszcza turystyką rowerową.

Projekt zakłada przeprowadzenie do 31 grudnia 2015 r. spójnej ogólnopolskiej kampanii promocyjno-informacyjnej z użyciem przede wszystkim narzędzi takich jak telewizja, prasa, radio, Internet.

Na potrzeby realizacji projektu opracowany został spójny dokument o charakterze operacyjnym pn. „Program Promocji i Rozwoju Tras Rowerowych w Polsce Wschodniej na lata 2013-2020”.

Dokument na zlecenie Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego opracowuje Konsorcjum firm Doradztwo i Szkolenia TREK Jacek Zdrojewski (Lider), Creative Tower Paweł Gałecki, ResPublic sp. z o. o.

Celem głównym realizacji Programu jest wskazanie zakresu, sposobów i metod komunikacji marketingowej infrastruktury wytworzonej w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” jako produktu turystycznego, a także rekomendacja działań, mających na celu rozwój tego produktu.


Więcej informacji o projekcie dostępne jest  na oficjalnej stronie internetowej projektu pod adresem www.greenvelo.pl.


ZOBACZ RÓWNIEŻ:

KONKURSY, ZAPYTANIA, ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013