ROT Świętokrzyskie - Postępowanie na świadczenie kompleksowych usług noclegowych podczas udziału w krajowych targach turystycznych - Warszawa w ramach realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- promocja
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postępowanie na świadczenie kompleksowych usług noclegowych podczas udziału w krajowych targach turystycznych - Warszawa w ramach realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- promocja
Kielce dnia 31.10.2014 r.

OGŁOSZENIE
O POSTĘPOWANIU Z ZACHOWANIEM KONKURENCJI
PK/29/2014/R

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do składania ofert w otwartym postępowaniu z zachowaniem konkurencji o udzielenie zamówienia na świadczenie kompleksowych usług noclegowych podczas krajowych targów turystycznych- Warszawa w ramach realizacji Projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”.

1. Zamawiający:
REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Ul. ŚCIEGIENNEGO 2/39
25 – 033 KIELCE
tel./fax. 041 365 51 82
E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia:
a.chalacinska@swietokrzyskie.travel 

2. Adres strony internetowej Zamawiającego, na której będzie zamieszczona dokumentacja postępowania i informacje o wynikach postępowania:
www.rot.swietokrzyskie.travel

3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług noclegowych podczas rajowych targów turystycznych- Warszawa w ramach realizacji Projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

4. Wymagany termin realizacji zamówienia:
Czas realizacji usługi
a)    26 - 29.11.2014 r.
b)    16 -19.04.2015 r.
c)    listopad 2015 r.*
*Termin realizacji zamówienia zostanie podany w terminie późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości od  organizatora targów.

5. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty lub w sekretariacie Biura Projektu pod adresem:
REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Biuro projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”, ul. Ściegiennego 2 lokal nr 39; 25 – 033 Kielce (Wojewódzki Dom Kultury) do dnia 7 listopada 2014 roku, o godz. 09.00 Przez termin składania ofert rozumie się termin otrzymania oferty nie zaś jej wysłania.

6. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia 7 listopada 2014 roku, o godz. 09.30 w siedzibie Zamawiającego

7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium Cena – waga 100 %
100 pkt – najniższa cena
Ilość punktów = (Najniższa cena/cena badanej oferty) * 100 pkt

8. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

9. Informacja o podstawie prawnej postępowania
Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

10. Informacja o dodatkowych uprawnieniach Zamawiającego

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty najkorzystniejszej.


W imieniu Zamawiającego:

Kierownik Projektu
Grzegorz Szczęsny

Dokumenty do pobrania:
SIWZ
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ


Kielce dn. 14.11.2014 r.