ROT Świętokrzyskie - Postępowanie na świadczenie kompleksowych usług noclegowych podczas krajowych targach turystycznych TOUR SALON w Poznaniu w ramach realizacji Projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- promocja.
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postępowanie na świadczenie kompleksowych usług noclegowych podczas krajowych targach turystycznych TOUR SALON w Poznaniu w ramach realizacji Projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- promocja.
Kielce dnia 22.12.2014 r.

OGŁOSZENIE
O POSTĘPOWANIU Z ZACHOWANIEM KONKURENCJI
PK/35/2014/R

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do składania ofert w otwartym postępowaniu z zachowaniem konkurencji o udzielenie zamówienia na świadczenie kompleksowych usług noclegowych podczas udziału w krajowych targach turystycznych TOUR SALON w Poznaniu w ramach realizacji Projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”.


1. Zamawiający:
REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Ul. ŚCIEGIENNEGO 2/39
25 – 033 KIELCE
tel./fax. 041 365 51 82
E-mail do korespondencji w sprawie zamówienia:
a.chalacinska@swietokrzyskie.travel 

2. Adres strony internetowej Zamawiającego, na której będzie zamieszczona dokumentacja postępowania i informacje o wynikach postępowania:
www.rot.swietokrzyskie.travel

3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług noclegowych podczas krajowych targach turystycznych TOUR SALON w Poznaniu w ramach realizacji Projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

4. Wymagany termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji usługi

 od 14 do 17 października 2015r

5. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty lub w sekretariacie Biura Projektu pod adresem:
REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Biuro projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”, ul. Ściegiennego 2 lokal nr 39; 25 – 033 Kielce (Wojewódzki Dom Kultury) do dnia 12 stycznia 2015 roku o godz. 9:00. Przez termin składania ofert rozumie się termin otrzymania oferty nie zaś jej wysłania.

6. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia 12 stycznia 2015 roku, o godz. 9:15 w siedzibie Zamawiającego

7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium Cena – waga 100 %
100 pkt – najniższa cena
Ilość punktów = (Najniższa cena/cena badanej oferty) * 100 pkt

8. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

9. Informacja o podstawie prawnej postępowania
Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

10. Informacja o dodatkowych uprawnieniach Zamawiającego
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru oferty najkorzystniejszej.


W imieniu Zamawiającego:

Kierownik Projektu
Grzegorz Szczęsny

DOKUMENTY DO POBRANIA:
SIWZ
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ



Kielce dn. 21.01.2015 r.
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA