ROT Świętokrzyskie - Wykonanie Świętokrzyskiego kanału filmowego
 
 
 
 
 
Filmy promocyjne na Youtube
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykonanie Świętokrzyskiego kanału filmowego
Kielce, dnia 15 stycznia 2011 rokuZAPYTANIE OFERTOWE Z ZACHOWANIEM KONKURENCJI
dotyczące zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości
w złotych kwoty 14.000 euroRegionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do złożenia oferty na wykonania serwisu internetowego – „Świętokrzyskiego Kanału Filmowego”, w ramach realizacji projektu „Turystyczna promocja regionu świętokrzyskiego …”.

1.    Opis przedmiotu zamówienia:

Do zadań wykonawcy w ramach realizacji zamówienia należeć będzie przygotowanie projektu graficznego serwisu, a następnie zakodowania strony i umieszczenia na domenie wskazanej przez Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 1 do niniejszego zapytania.

2.    Termin realizacji umowy:
Zamówienie ma być wykonane w terminie do dnia 1 lutego 2011 r. – 20 kwietnia 2011 r.

3.    Termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 25 stycznia 2011 r.

4.    Przewidywany termin wyboru wykonawcy:
Termin ogłoszenia wyników konkursu ofert: do dnia 28 stycznia 2011 r.

O wynikach konkursu Zamawiający zawiadomi poprzez umieszczenie stosownej informacji   na tablicy ogłoszeń w siedzibie ROT oraz stronie internetowej www.rot.swietokrzyskie.travel.

W przypadku nieprzesłania dokumentów lub niezłożenia wyjaśnień Zamawiający będzie uprawniony do wykluczenia oferenta z postępowania i odrzucenia złożonej oferty.

5.    Kryterium oceny ofert:


Wyboru wykonawcy Zamawiający dokona w oparciu o cenę obejmującą całkowite wynagrodzenie wykonawcy za realizację zamówienia.

Cena brutto za realizację zamówienia stanowi jedyne kryterium oceny ofert. Wygrywa oferta
z najniższą ceną, zatem Zamawiający nie przyznaje punktów złożonym ofertom.

6.    Miejsce i forma składania ofert:
Ofertę można składać: osobiście, pocztą lub przesyłką kurierską na adres: ul. Ściegiennego 2/32, 25-033 Kielce; pocztą elektroniczną na adres g.szczesny@swietokrzyskie.travel, telefonicznie pod nr 41 361 80 57.


Dyrektor Biura ROTWŚ
Małgorzata Wilk-Grzywna